Naujienos

Vilkaviškio kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. kovo 28 d. 10 val. Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis) šaukiamas Vilkaviškio
kredito unijos, buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant
šią darbotvarkę:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto
įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu
turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
11. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
mažinimo tvarką.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali
susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, INGA PALUBINSKIENĖ,
tel. (8 342) 20 012, el. paštas [email protected].
Jei, nesant kvorumo, susirinkimas neįvyktų, pakartotinis
visuotinis narių susirinkimas kviečiamas 2022 m. balandžio 5 d.
10 val. Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28,
Vilkaviškis) numatant tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo metu privaloma dėvėti respiratorių ir laikytis saugaus 2 m atstumo.
Nariai, negalėsiantys dalyvauti susirinkime, gali balsuoti iš anksto. Prašymą balsavimo biuleteniui rasite
ČIA, balsavimo biuletenį rasite ČIA. Užpildytą prašymą ir biuletenį
pristatyti į Vilkaviškio kredito uniją iki kovo 25 d. 15 val

Atgal