Naujienos

Vilkaviškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2018 m. kovo 27 d. įvykusio Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų-išlaidų sąmata, išrinkti valdybos nariai (V. Kantautas., R. Keršienė, D. Bielskaitė, E. Grygelaitienė.)  ir pirmininkas (G. Didvalis), paskolų komiteto nariai (E. Mareckienė, L. Vasiliauskienė) ir pirmininkas (R. Švabas), visai valdybos kadencijai  suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sandorių sudarymo, jei sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, pritarta metinių išmokų (tantjemų) skyrimui kredito unijos vadovams už dalyvavimą posėdžiuose, neviršijant 2018 m. pajamų-išlaidų sąmatoje nustatytos sumos, jeigu kredito unija dirbs pelningai, išmokų suma neviršys einamųjų metų pelno, tantjemų nemokant pagal darbo sutartis dirbantiems vadovams, patvirtinta nauja Kredito unijos įstatų redakcija.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Vilkaviškio kredito unijos valdyba

Atgal