Naujienos

Vilkaviškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. kovo 25 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2020 m. pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

  1. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

NUTARTA: Pritarti tantjemų skyrimui kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams pagal pateiktą projektą, lėšas išmokant metų pabaigoje, jeigu kredito unija bus uždirbusi pelno ir išmokų suma neviršys einamųjų metų pelno. Bendra per 2021 m. kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėtų tantjemų suma negali viršyti 2021 m. pajamų išlaidų sąmatoje nustatytos sumos.

Nariai su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Atgal