04/09 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2020 m. balandžio 8 d. Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2020 m. pajamų-išlaidų sąmata, pritarta metinių išmokų (tantjemų) skyrimui kredito unijos vadovams už dalyvavimą posėdžiuose, neviršijant 2020 m. pajamų-išlaidų sąmatoje nustatytos sumos, jeigu kredito unija dirbs pelningai ir išmokų suma neviršys einamųjų metų pelno, patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

Nariai su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.