03/26 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2019 m. kovo 26 d. įvykusio Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2019 m. pajamų-išlaidų sąmata, pritarta metinių išmokų (tantjemų) skyrimui kredito unijos vadovams už dalyvavimą posėdžiuose, neviršijant 2019 m. pajamų-išlaidų sąmatoje nustatytos sumos, jeigu kredito unija dirbs pelningai, išmokų suma neviršys einamųjų metų pelno, tantjemų nemokant pagal darbo sutartis dirbantiems vadovams. Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis.

Vilkaviškio kredito unijos valdyba